Saga 2. Page 573

Saga II

I ett och samma tält bo tvenne qvinnor, den ena yngreung, den andra äldregammalAddition. Den unga har två barn, begge flickorAddition; den gamla är barnlös. Den #Deletion: som hade två barn, honungaAddition syr kläder åt sina barn; den äldre ligger sysslolösAddition. En gång sägerAddition den barnlösa qvinnan #Deletion: säger åt den andra: "Låt oss gå och #Deletion: skaffa rycka skohö." Den #Deletion: yngre andraAddition svarar: "JagAddition #Deletion: Hade inte skulle ej hafvaAddition tid, borde sy kläder åt barnen." #Deletion: MenHon går ändå. När de nuAddition upprycka hö på fältetAddition, tager den barnlösa qvinnan sin knif och sticker ihjäl henne, som har två barn. Gör uppAddition eld, steker köttet, äter #Deletion: allt utom hufvudet detAddition. Hufvudet äter hon icke, #Deletion: tänker: "Det skulle jagärnarAddition uppAdditionäta detAddition en annan gång. Går hem; #Deletion: Den andra qvinnansyngreAdditionbarnen fråga: "Hvar är mor?" -"MorAddition rycker skohö; kommer väl, när hon hinner," svarar gummanAddition. Lägger sig att sofva midtAddition#Deletion: framför dörren, att ej barnen slippa #Deletion ut; honAddition tänker #Deletion: dem skall jag ätaäfven äta upp demAddition, när #Deletion: jaghonAddition vaknar. #Deletion: NärMedanAddition hon sofver derAddition, #Deletion: går smyger sig stigerAddition den äldre flickan #Deletion: sakta ut från jeeser'ah! Note by Castrén: (полокъ, ett skydd för myggen) smyger sig sakta utAdditionur balaganen. #Deletion: Gumman sofver, flickan går ut genom dörren. #Deletion: HittarFinnerAddition modrens hufvud, tänker Addition: "Gumman har ätit upp min moder; när honAddition vaknar, äter hon äfvenAddition mig och min syster." #Deletion: TagerFångarAddition tvenne lefvande fåglar, sätter dem i #Deletion: jeeser'ahbalaganenAddition och springer bort med sin syster. Gumman sofver #Deletion: en veckai sju dagarAddition, vaknar, går #Deletion: i jeeser'ahtill balaganen ochAddition ärnar nuAddition äta upp barnen; finner endast de två fåglarna. #Deletion: Tänker: "Ni hafven icke sprungit ifrån mig," tänker gumman ochAddition Börjar springa efter #Deletion: barnenflickornaAddition. Springer iAddition sju dagar, #Deletion: och finnernårAddition dem och vill taga fast den yngre flickan, som springer efter. Den äldre kastar en slipsten bakom sig. #Deletion: En flod börjarStraxt uppAdditionrinner en flodAddition, branta berg #Deletion: resa sighöja sig på flodensAddition åtömse sidor. Gumman blir ståendeAddition bakom floden, flickorna springa undan. Floden rinner iAddition sju dagar, och för#Deletion: svinnerrinnerAddition. Gumman åter att springa efter barnen; springer i sju dagar, #Deletion: finner barnenupphinner flickornaAddition, vill taga fast den yngre. Den äldre #Deletion: kastarslängdeAddition en flinta bakom sig #Deletion: På detta stundväxeroch straxt hof sig ettAddition hög berg. Gumman blir bakom berget. Efter sju dagar försvinner berget. Åter börjarAddition Gumman #Deletion: att springa. Springer i sju dagar, #Deletion: finnerupphinnerAddition flickorna ochAddition vill #Deletion: gripta den taga fast den yngre. Den äldre kastar en kam bakom sig. Nu uppväxer en tät skog, så tät, att gumman ej kan komma dg.Addition. Skogen försvinner efter sju dagar; #Deletion: Gumman slippernu slapp gumman återAddition att springa. NärAddition Barnen #Deletion: kommer eftersprungit i tre dagar, komma de tillAddition ett #Deletion: sådant ställe, hest nyligenAddition ett tält #Deletion: föruthade stått. Der sitta nuAddition sju kråkor #Deletion: som lefva af renspillningoch äta rensmutsAddition. Den äldre flickan säger till en af kräkornaAddition: "Mor lilla, visa #Deletion: mig ettoss vägen till ngtAddition ställe, der menniskor bo." Kråkan svarar: "Gån fram allt längre och längre, så kommen J till det blåa hafvet. J finner der sju fiskmåsar, som #Deletion: sägavisa er wägen till mskor."Addition Flickorna sprungo åter i 7 dagar, kommo till det blåa hafvet, funno de sju fiskmåsarna ! Note by Castrén: haleu, чайка. De äto #Deletion: hafsdjurskällkött. Den äldre flickan säger till en af måsarnaAddition: "Mor lilla, hvart skola vi gå, för att finna menniskor?" Fiskmåsen svarar: "Gån längsefter hafsstranden, der finns en öAddition emellan tvenne haf. På ön bor en gumma, hon för er öfver #Deletion: hafvetsundet." Flickorna sprungo i sju dagar, kommo gentemot holmen, sågo ett tält, började ropa efter båtAddition. Gumman kommer ut #Deletion: frånurAddition tältet. begynner fråga af fl.Addition: "hurudant är mitt ansigte?" -"#Deletion: Det är vackertDet skinerAddition som solen," svarar den äldre flickanAddition. "Hurudant är mittAddition bröst#Deletion: en hos mig?" -"#Deletion: De äro vackra, liksomVacker som ren-mjelten."Addition Unclear hos djuren

Title

Saga 2. Page 573

Collection