Saga 3. Page 577

III. En saga sammandrag

Det var en by. I byn funnos sjuhundra tält. I det 700 tältet träta barn; de leka och träta. Några säga: "hos oss är en bättre tadibé#Deletion: h." Andra åter: "hos oss är en bättre." Huru de träta, börja tadibierna sjelfva att träta i tältet. #Deletion: DeTräta och träta, hvardera menar sig vara bättre. Slutligen säger en af dem: "Den är Tadibeh, som kan ställa månen på flata handen." "Det kan ingen säger den andra. "Det kan jag," yttrar åter den förra. "Wisa, att du kan," säger åter den andra. Tadibén ställer månen på flata flata handen. Der ligger nu månen på flata handen, men i tältet blir det kallt, så kallt, att folketAddition ej kan wärja sig. #Deletion: Folket kläd Man gör brasa på brasa, man kläder sig i malitsaUnderlined by Castrén och savikUnderlined by Castrén, men ändock fryser man. Den sämre tadibén börjar nu bedja den bättre, att han skulle ställa månen åter på fästet igen. Han gör så. Åter börja tadibeerna att träta. #Deletion: Fastän den ena stältt trollat månen på flata handen och stältt den fastet igen, vill dock den andra hålla sig för jemngod med honom Den sämre trollkarlen vill allt ännuAddition hålla sig för jemngod med honom, som trollat månen på flata handen och ställt den på fästet igen. Den bättre trollkarlen säger: "Ingen är tadibé, som ej kan ställa solen på flata handen." "Och det kan du?" frågar den andra. "Det kan jag," säger den bättre Tadibén, och med detsamma ställer han solen på flata handen. Nu blir det åter så hett i tältet, att folket vill dö af hetta. Den sämre trollkarlen #Deletion: måste börja måste åter börjar bedja den bättre, att han skulle ställa solen på fästet igen. Den bättre Tad. ställer så solen på fästet. Sedan säger han åt den sämre: "Låt oss blifva gäss och lefva så en tid." Sagdt och gjordt. De tvenne Tadibeerne blefvo gäss och flögo bort, långt bort, ända till Novaja Semlja. Här #Deletion: gjordebyggdeAddition de hvar sitt tält, den bättre gjorde sitt tält af kläde, den sämre af renskallar. Wåren kom. #Deletion: NuAddition säger den sämre trollkarlen: "Låt oss samla honor, såsom andra gäss." -"Det duger ej," svarar den bättre, "ty om vi samla honor, så få vi ungar, och om vi hafva ungar, så fångar man oss. Nej, låt oss flyga längre bort, ty snart förlora vi våra vingar, och detta här stället är icke säkert." De gjorde så, de flögo bort och kommo till en flod, som war full af gäss. Här började de att lefva tillsamman med de andra gässen. Gässen hålla vakt dag och natt. Hvar och en måste i sin ordning wara på #Deletion: fakt vakt. Ordningen kom #Deletion: den ena bland de ta en ef de T. till #Deletion: den enaenAddition af de tvenne Tadibeerna, till honom, som hade byggt sig ett tält af renskallar. När han står på vakt, kommer en enögd Samojed för

Title

Saga 3. Page 577

Collection