Vuosikertomus 2003

Seura on kuluvana vuonna jatkanut toimintojensa uudelleen järjestelyjä. Sekä tutkimusarkisto että vanhin osa toiminta-arkistoa on siirretty Kansallisarkistoon. Aineisto on edelleen erillisestä sopimuksesta käytettävissä johtokunnan hyväksymään perusteltuun tutkimustarkoitukseen.

Myös kirjavarainhoitoa on uudistettu ja säilytettävien julkaisujen määrää supistettu. Seura on päättänyt luopua Kulosaaressa sijainneesta yksityisvarastosta, siirtää arkistokappaleet Sanoma WSOYj:n varastoon Porvooseen ja vuokrata sieltä varastointiin tarvittavat tilat. Ennen Kulosaaren varaston tyhjennystä on täydennetty Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisuvarastossa säilytettävää myyntivarastoa.

Seuran internet-verkkosivujen kehittäminen jatkuu. Kotisivu siirrettäneen Helsingin yliopiston palvelimelta Tieteellisten seurain valtuuskunnan palvelimelle vuodenvaihteen tienoissa.

Päättyvä vuosi on Seuran 120. toimivuosi. Vuoden aikana Seura on järjestänyt vuosikokouksen sekä 8 kuukausikokousta. Vuoden 2002 vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin Seuran entisen esimiehen (1954–1968) akateemikko Paavo Ravilan 100-vuotisjuhlaseminaari Fennougristin monta polkua. Seminaarin sekä vuosikokouksen tapahtumapaikkana oli Säätytalon sali 15, jossa Seuran kokoukset pidettiin säännöllisesti ennen Säätytalon 1980-luvun lopulla alkanutta remonttia. Kaikki muut päättyvän toimikauden kokoukset on järjestetty Tieteiden talossa. Kokouksissa on kuultu seuraavat esitelmät:

 • vuosikokouksessa 2.12.2002 esimies, prof. Ulla-Maija Kulonen (Helsingin yliopisto): Kolme–neljä näkökulmaa numeraaleihin ja laskemiseen,

 • 17.1.2003 prof. Magdolna Kovács (Helsingin yliopisto): Kielikontaktien vaikutus australianunkariin,

 • 21.2. prof. László Keresztes (Debrecenin yliopisto): Mordvan predikatiivinen taivutus: perintöä vai erilliskehitystä?,

 • 21.3. prof. Jorma Koivulehto (Helsingin yliopisto): Arjalaisia lainoja,

 • 25.4. prof. Juha Janhunen (Helsingin yliopisto): Suomalaisen arkeologian juurilla Siperiassa,

 • 17.5. hum. kand. Ante Aikio (Oulun yliopisto): Suomen saamelaisperäisen paikannimistön tunnistamiskriteereitä,

 • 19.9. prof. Eberhard Winkler (Göttingenin yliopisto): Uralilaisten kielten habeo-konstruktion historiaa,

 • 17.10. fil. lis. Arja Hamari (Turun yliopisto): Mordvan kieltorakenteet kysymyslauseiden muodostuksessa,

 • 21.11. fil. lis. Riho Grünthal (Helsingin yliopisto): Miksi itämerensuomessa on prepositioita?

Kokouksissa on ollut läsnä yhteensä 283 henkeä. Johtokunta on kokoontunut kaikkina yllä mainittuina päivinä, yhteensä 9 kertaa.

Seuran taloudellinen tilanne on tyydyttävä. Suomen Akatemian avustus ja kirjallisuuden myyntitulot pysyivät edellisvuotisella tasolla ja kulut talousarvion raameissa. Sijoitustoiminnan tuotot olivat myös yhtä hyvät kuin viime vuonna, mutta kahden huonosti menestyneen sijoitusrahaston aiheuttamat tappiot ja alaskirjaukset vievät vuoden tuloksen tappiolliseksi. Osa tappiosta voitaneen saada myöhemmin takaisin, kun pörssikurssien useita vuosia jatkunut alamäki kääntyy taas nousuun.

Seuran hallussa olevista rahastoista sekä yleisistä varoista on myönnetty apurahoja ja palkintoja yhteensä 30 864 euroa. August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen korkovaroista päättänyt Suomalais-Ugrilaisen Seuran ja Kotikielen Seuran yhteisesti asettama lautakunta päätti 21.2.2003 pitämässään kokouksessa neljästä väitöskirjapalkinnosta, jokainen suuruudeltaan 1500 euroa. Palkinnon saivat fil. tri Sari Eskola väitöskirjastaan Syntetisoivat rakenteet käännössuomessa – suomennetun kaunokirjallisuuden erityispiirteiden tarkastelua korpusmenetelmällä, fil. tri Sirje Hassinen väitöskirjastaan Simultaaninen kaksikielisyys: läheiset sukukielet viro ja suomi rinnakkain, fil. tri Esa Lehtinen väitöskirjastaan Raamatun puhuttelussa: Teksti, kokemus ja vuorovaikutus adventistien raamatuntutkistelussa sekä fil. tri Outi Paloposki väitöskirjastaan Variation in translation: literary translation into Finnish 1809–1850.

Minette ja Otto Donnerin, Mikko Korhosen, Julius Markin sekä lahjoittajien rahaston korkovaroista nuorten tutkijain sekä tutkijoiksi aikovien apurahana johtokunta myönsi 16.5. pitämässään kokouksessa 4000 euroa fil. lis. (vast.) Annekatrin Kaivapalulle (Kärdla) hänen Jyväskylän yliopistossa kirjoittamaansa väitöskirjatyöhön Äidinkielen vaikutuksesta suomen nominien monikkomuotojen omaksumiseen virolaisilla ja venäläisillä opiskelijoilla.

Albert Hämäläisen rahastosta ensisijaisesti etnografiseen hankkeeseen tarkoitetusta apurahasta Itä-Venäjällä asuvien suomensukuisten kansojen tutkimukseen päätettiin 21. marraskuuta johtokunnan kokouksessa. Rahastosta myönnettiin 3000 euron apuraha teol. maist. Olavi Louherannalle hänen väitöskirjatyöhönsä Siperiaa sanoiksi – Kai Donnerin tutkimustyön etnografia-analyysi sekä samoin 3000 euron apuraha maist. Karina Suomiselle hänen väitöskirjatyöhönsä Historian ja perinteen politiikka 2000-luvun Nenetsiassa, erityisesti sen kenttätyöosuuteen.

G. J. Ramstedtin rahastosta myönnettiin 580 euron apuraha Itä-Aasian tutkimuksen jatko-opiskelija Kamil Tursunille (Helsingin yliopisto) osallistumiseksi Bonnissa järjestettyyn konferenssiin Central Asia on Crossroads.

Seuran hallussa olevien aineskokoelmien muokkaus-, toimitus- ja julkaisuhankkeista on vuoden aikana tuettu T. E. Uotilan komilaisten tekstien valmistelua toimittajanaan maist. Paula Kokkonen, koko vuoden täysstipendin suuruus 12 984 euroa.

Lisäksi on myönnetty 1300 euron apuraha lis. Janne Saarikivelle Petroskoihin ja Arkangelin alueen Pinegan piirikuntaan suuntautunutta kenttätyömatkaa varten.

Seuran omissa sarjoissa ovat edellisen vuosikokouksen jälkeen ilmestyneet seuraavat niteet:

 • Toimituksia 243. The Chakhar dialect of Mongol. A morphological description by Borjigin Sechenbaatar. 215 s.

 • Kansatieteellisiä julkaisuja XII:2. Timofej Jevsevjev, Tšeremissien rakennukset. Toim. Ildikó Lehtinen. 263 s.

 • Finnisch-Ugrische Forschungen 57. 470 s.

Yhteistyössä Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen kanssa on julkaistu:

 • Castrenianumin toimitteita 61. Éva Gerevich-Kopteff, Madách Az ember tragédiája és finn fordításai a nemzeti kultúrák, az irodalmi recepció és a fordításelemzés tükrében. 394 s.

Ilmestyneiden julkaisujen yhteissivumäärä on 1342 s.

Kuluvana kalenterivuonna odotetaan ilmestyväksi vielä kaksi painossa olevaa teosta:

 • Toimituksia 244. Riho Grünthal, Finnic adpositions and cases in change. Painossa.

 • Toimituksia 245. Ilse Lehiste, Niina Aasmäe, Einar Meister, Karl Pajusalu, Pire Teras ja Tiit-Rein Viitso, Erzya Mordvin prosody.

Vuoden 2004 julkaisuohjelmassa ovat mm. seuraavat Seuran omien sarjojen nimekkeet:

 • Aikakauskirja 90. Taitto viimeisteltävänä.

 • Toimituksia. Dennis Estill, Word stress in Erzya Mordvin. Käsikirjoitus valmis.

 • Toimituksia. Lauri Harvilahti, The Eternal Poplar. Studies on Upper Altai Qai Singing.

 • Toimituksia. Nobufumi Inaba, Suomalais-volgalaisten kielten omistusrakenteen kehitys.

 • Toimituksia. Paula Kokkonen, Syrjänische Texte V. Ylä-Vytšegdan murretta. Tekstien kääntäminen jatkuu.

 • Toimituksia. Janne Saarikivi, Pinegan piirin suomalais-ugrilainen substraattinimistö.

 • Toimituksia. Edit Vértes, Kommentteja K. F. Karjalaisen eteläostjakkilaisiin teksteihin.

 • Sanakirjoja. Jarmo Alatalo, Kai Donnerin selkupin sanakirja.

 • Sanakirjoja. Jorma Luutonen, Mihail Mosin ja Valentina Sžankina, Mordvan kielen käänteissanakirja.

 • Sanakirjoja. Maria Barmič ja Tapani Salminen, Metsänenetsin sanakirja.

 • Kansatieteellisiä julkaisuja. Harry Halén, hakemisto teokseen C. G. Mannerheim, Across Asia from West to East in 1906–1908 I.

 • Finnisch-Ugrische Forschungen 58.

Lisäksi tekeillä on uudistettu, suomalais-ugrilaisten kielten levikkiä kuvaava seinäkartta.

Yhteistyössä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kanssa jatkuu karjalan, tšeremissin ja vogulin kielen sanakirjojen toimitustyö. Castrenianumin toimitteiden julkaiseminen jatkuu yhteistyössä Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen kanssa. Tekeillä ovat seuraavat julkaisut:

 • Castrenianumin toimitteita. Raija Bartens, Tähtiä lumessa. Ersä- ja mokšamordvalaista runoutta.

 • Castrenianumin toimitteita. Juha Kääriäinen (toim.), E. N. Setälän liiviläinen sanasto.

 • Castrenianumin toimitteita. Tor Tveite, The case of the object in Livonian.

Seura on myös ryhtynyt valmistelemaan uuden painoksen ottamista C. G. Mannerheimin teoksesta Across Asia from West to East in 1906–1908 I (Kansatieteellisiä julkaisuja VIII:1).

Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisukeskuksen hoidossa olevaan seuran julkaisuvarastoon on vuoden aikana saatu uusia julkaisuja edellä mainitut 4 nimekettä, yksi uusintapainos ja julkaisuluettelo, yhteensä 1196 nidettä. Tiedekirja on myynyt 1.11.2002–31.10.2003 seuran julkaisuja 1274 nidettä. Seuralla on 187 julkaisunvaihtokumppania. Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus on lähettänyt näille 349 nidettä. Vastikkeettomia kappaleita (arkistokappaleiden ja johtokunnan kappaleiden lisäksi) on toimitettu 276 arvostelijoille, lahjoiksi, näyttelyihin ja työkappaleiksi. Julkaisuluetteloa on jaettu 61 kappaletta.

Viime vuosikokouksessa kutsuttiin Seuran uudeksi kunniajäseneksi prof. László Honti Udinesta sekä uudeksi kunniajäseneksi prof. Aleksandr Matvejev Jekaterinburgista.

Seuran vakinaisiksi jäseniksi on vuoden aikana valittu hum. kand. Ante Aikio Oulusta, opiskelija Sari Antikainen Helsingistä, opiskelija Juha Eskola Oulusta, opiskelija Markus Hamunen Vantaalta, tutkija Anna-Mari Immonen Vantaalta, opiskelija Tuomas Kivilaakso Helsingistä, opiskelija Juha Kuokkala Helsingistä, opettaja Heikki Mesterton Keravalta, tutkija Markus Pöchträger Wienistä, opiskelija Ahti Taponen Helsingistä, opiskelija Sachiko Toguchi Helsingistä, opiskelija Risto Widenius Helsingistä ja lähetystövirkailija Seija Väyrynen Moskovasta.

Vuosikokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti on uusilta vakinaisilta jäseniltä peritty kertajäsenmaksuna 40 euroa, opiskelijoilta kuitenkin 20 euroa.

Päättyvän toimintavuoden aikana Seura on onnitellut kunniajäseniään prof. Osmo Ikolaa Turusta hänen 85-vuotispäivänään sekä prof. Raija Bartensia Göttingenistä ja prof. Alho Alhoniemeä Turusta heidän 70-vuotispäivänään, ulkojäseniään prof. Gábor Bereczkiä Budapestistä, prof. Aleksandr Feoktistovia Moskovasta ja Saranskista, tri Jevdokia Rombandejevaa Hanty-Mansijskista ja prof. Ivan Tarakanovia Iževskistä 75-vuotispäivän johdosta, ulkojäseniään prof. Sándor Csúcsia Budapestistä ja prof. Vladimir Vladykinia Iževskistä 60-vuotispäivän johdosta ja vakinaisia jäseniään, Seuran entistä kirjavarain- ja arkistonhoitajaa tri Martti Kahlaa Espoosta hänen 75-vuotispäivänään sekä hallitusneuvos Fredrik Forsbergiä Kirkkonummelta ja prof. Tette Hofstraa Groningenista 60-vuotispäivänsä johdosta.

Seura on kuoleman kautta menettänyt ulkojäsenensä filol. kand. Arvo Laanestin Tallinnasta ja vakinaisen jäsenensä ja entisen kirjastonhoitajansa maist. Reino Peltolan Helsingistä.

Seuran toimimiehinä ovat päättyvänä kautena olleet seuraavat: esimiehenä prof. Ulla-Maija Kulonen, 1. varaesimiehenä prof. Sirkka Saarinen, 2. varaesimiehenä dos. Tapani Salminen, sihteerinä fil. lis. Riho Grünthal, rahanvartijana ekon. Kyösti Järvinen, kirjavarainhoitajana maist. Maire Aho, arkistonhoitajana ja johtokunnan lisäjäsenenä dos. Eino Koponen, johtokunnan muina lisäjäseninä prof. Kaisa Häkkinen ja dos. Ildikó Lehtinen, yliasiamiehenä fil. maist. Merja Salo, tilintarkastajina prof. Esko Koivusalo ja oik. kand. Ralf Sunell varamiehinään kauppat. maist. Mikko Koivusalo ja prof. Tapani Lehtinen.

Seuran edustajina August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen korkovaroista päättävässä lautakunnassa ovat olleet 1. varaesimies prof. Sirkka Saarinen, 2. varaesimies dos. Tapani Salminen sekä asemansa perusteella esimies, prof. Ulla-Maija Kulonen. Alfred Kordelinin yleisen edistys- ja sivistysrahaston tieteen jaostossa Seuraa on edustanut prof. Ulla-Maija Kulonen. Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksen varajäsenenä ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisukeskuksen johtokunnassa on Seuraa edustanut maaliskuuhun asti sihteeri, lis. Riho Grünthal, huhtikuusta lähtien Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksen vakinaisena jäsenenä ja julkaisukeskuksen johtokunnan jäsenenä esimies. prof. Ulla-Maija Kulonen. Tieteellisten seurain valtuuskunnan vuosikokouksessa Seuraa edusti esimies prof. Ulla-Maija Kulonen. Taluttaja Oy:n yhtiökokoukseen ja Sanoma WSOYj:n varsinaiseen ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen Seuran edustajana on osallistunut rahanvartija, ekonomi Kyösti Järvinen.

Helsingissä 2. joulukuuta 2003

Riho Grünthal

sihteeri