Uralica Helsingiensia

Nimeke

Uralica Helsingiensia

Kuvaus

https://journal.fi/uralicahelsingiensia

Uralica Helsingiensia -sarjassa julkaistaan suomalais-ugrilaisissa kieliaineissa tehtäviä tutkimuksia, alan kannalta keskeisiä temaattisia artikkelikokoelmia sekä muita tutkimusta ja opiskelua tukevia materiaaleja erityisesti uralilaisten kielten historian, typologian ja kielisosiologian alalta. Sarjassa julkaistaan myös Viroon, Unkariin ja saamelaisuuteen liittyviä tutkimuksia sekä sellaisia suomalais-ugrilaiseen kielentutkimukseen ja itämerensuomalaisiin kieliin liittyviä tutkimuksia, jotka eivät esimerkiksi laajuutensa takia sopisi hyvin Suomalais-Ugrilaisen Seuran tai muihin alan julkaisuihin. Käsikirjoitukset osoitetaan Seuran sihteerille FT Susanna Virtaselle (sihteeri[at]sgr.fi).

Vertaisarviointikäytäntö

Uralica Helsingiensia -sarjassa noudatetaan tieteellisten artikkelien suhteen molemminpuolista anonyymia vertaisarviointikäytäntöä, jossa sekä kirjoittaja että arvioija säilyvät nimettöminä arviointiprosessin ajan.

Lausunnot käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta pyydetään vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomia väitelleitä tutkijoita. Refereet arvioivat aineiston kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen (vrt. https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus/lisatietoa-vertaisarvioinnista). Kukin arvioija esittää joko julkaisuehdotuksen hylkäämistä tai sen hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin.

Lausuntojen pohjalta teoksen toimittaja tekee päätöksen tarjotun käsikirjoituksen julkaisemisesta. Tekijöille lähetetään tieto julkaisuehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä mahdolliset julkaisemisen edellytyksenä pidettävät käsikirjoitusta koskevat muutosehdotukset sekä arvioijien lausunnot.

Kaikkien vertaisarvioitavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan arviointiprosessia koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat. Vertaisarvioitujen mutta hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan julkaisuehdotuksessa mainitut tekijöiden nimet ja käsikirjoituksen otsikko sekä arvioijien nimet. Julkaistujen käsikirjoitusten osalta tallennetaan tekijöiden julkaisuehdotus, arvioijien lähettämät lausunnot ja toimituksen tekijöille lähettämät julkaisemista koskevat päätökset. Tallennetut tiedot ovat luottamuksellisia.

Sarja kuuluu TSV:n julkaisufoorumin luokituksessa kategoriaan 1.

Rinnakkaistallennus

Uralica Helsingiensia ‑sarjassa julkaistujen artikkelikokoelmateosten artikkelien kirjoittajilla on oikeus julkaista työnsä oman yliopistonsa artikkelitietokannassa ilman embargoaikaa. Tähän rinnakkaistallennukseen soveltuu ensisijaisesti Suomalais-Ugrilaisen Seuran kirjoittajalle luovuttama lopullinen PDF-tiedosto. Yliopiston tietokantaan tulevaa artikkelia ei saa muuttaa Suomalais-Ugrilaisen Seuran luovuttamasta PDF-tiedostosta ilman erillistä lupaa. (Muuhun rinnakkaisjulkaisuun ei ole oikeutta.)

Tekijä

Riho Grünthal ja Ulla-Maija Forsberg (päätoimittajat)

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura

Aikamääre

2008→

Muu tekijä

Helsingin yliopisto (vuoteen 2017 saakka)

Identifiointitunnus

1797-3945

Sarjan julkaisut

Multilingual Finnic – Language contact and change
This volume gathers together articles dealing with Finnic minority languages and language contacts. The first part presents topics focusing on phonology, morphology, morphosyntax, syntax as well as lexical relations. The second part of the book…

Multilingual Practices in Finno-Ugric Communities
Finno-Ugric speech communities are experiencing profound transformations that produce an intriguing landscape of multilingualism and shifting interlingual dynamics. This volume provides a collection of papers that explore different aspects of…

Peri orthotētos etymōn – Uusiutuva uralilainen etymologia
Etymologia on aina ollut historiallis-vertailevan uralistiikan keskipisteessä. Viime vuosikymmeninä kiinnostus uralilaisten kielten sanaston historiaa kohtaan on entisestään lisääntynyt ja ala elää eräänlaista renessanssia. Monet perinteiset…

Personal name systems in Finnic and beyond
This volume sheds light on personal name systems in various Finno-Ugrian languages. Special emphasis is placed on the reconstruction of name systems' historical strata and the cultural contacts reflected in personal names. Finnish, Veps, Karelian,…

Mordvin languages in the field
This volume is one of the publications by the Helsinki Area & Language Studies initiative (HALS), a research community promoting culturally grounded language studies. The book is the result of a student field trip to the Republic of Mordovia in…

Kuávsui já peeivičuovâ 'Sarastus ja päivänvalo' Inarinsaamen revitalisaatio
Inarinsaame on yksi Suomessa puhuttavista saamen kielistä. Sen perinteinen puhuma-alue sijaitsee nykyisessä Inarin kunnassa. Inarinsaame on pieni vähemmistökieli ja alkuperäiskansan kieli, joka heijastaa puhujasukupolviensa kulttuuria ja…

Culture, Language and Globalization among the Moldavian Csángós Today
This book examines an enigmatic group of people, the Moldavian Csángós, whose very existence as a group has been debated since the 19th century. The Csángós form a historical minority consisting of Roman Catholics that speak a Hungarian vernacular…

Contacts between the Baltic and Finnic languages
The contacts between the Baltic and Finnic languages have lasted more than two millennia. This book concerns several questions on different contact-induced phenomena in the lexicon, phonology, morphology and syntax of Baltic and Finnic. The…

An Official Status for Minority Languages? A Study of State Languages in Russia's Finno-Ugric Republics.
Thisbook is part of a dissertation by Konstantin Zamyatin. The dissertation focuses on the phenomenon of granting minority languages official status. The concepts of official language and minority language do not seem to be outright compatible and…

Ethnic and Linguistic Context of Identity: Finno-Ugric Minorities
Ethnic and Linguistic Context of Identity: Finno-Ugric Minorities focuses on the language and language identity of individual speakers and communities among the Finno-Ugric minorities, living today in a world in which borders can easily be crossed.…

Kenttäretkistä tutkimustiedoksi
Suomalais-Ugrilaisen Seuran toiminnan perustana ovat olleet erityisesti Venäjän suomalais-ugrilaisten kielten puhuma-alueille 1800-luvun loppupuolelta Suomen itsenäistymiseen asti tehdyt kenttätyö- ja keruuretket. Ketkä aineistoa keräsivät? Miten…

Murros – suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit globalisaation paineissa
Teos käsittelee Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen nykyistä tilannetta sekä kielen että kulttuurin kannalta. Artikkelit valottavat Venäjän väestönkehitystä ja vähemmistökielten asemaa sekä toisaalta perinteisen kulttuurin murrosta Itämeren…

Folia Hungarica 13 – Unkarilaisten omakuvan juuret. Keski- ja uuden ajan Unkarin historiankirjoituksen tekstejä.
Tekstikokoelma tutustuttaa Unkarin kulttuurista kiinnostuneet suomalaislukijat muutamiin keski- ja uuden ajan historiankirjoituksen tärkeimpiin näytteisiin. Nämä teokset ovat muokanneet merkittävästi oman aikansa unkarilaisten historia- ja omakuvaa.…

Lähivertailuja 18
Lähivertailuja 18 jatkaa suomalais-virolaisten kieleen ja kulttuuriin liittyvien julkaisujen perinnettä, ja sen edeltäjät ovat ilmestyneet eri suomalaisten yliopistojen sarjoissa. Tämän kokoelman artikkelit perustuvat valtaosin keväällä 2006…
Näytä kaikki 14 julkaisua