Vuosikertomus 2004

Seuran tutkimusarkisto ja vanhin osa toiminta-arkistoa on nyt toista vuottaan Kansallisarkistossa. Aineisto on edelleen erillisestä sopimuksesta käytettävissä johtokunnan hyväksymään perusteltuun tutkimustarkoitukseen. Kuluvana vuonna tutustumis-, käyttö- ja kopiointilupia on myönnetty mm. C. G. Mannerheimin Aasian-matka-aineistoon ja E. Itkosen inarinsaamen aineistoon.

Kirjavarainhoito on uudistunut ja säilytettävien julkaisujen määrä supistunut. Arkistokappalemäärä on nyt kolme entisen kuuden sijaan. Kulosaaressa sijainnut yksityisvarasto on tyhjennetty ja siitä on luovuttu. Sen sijaan Seuran julkaisuarkisto ja pieni myyntivarasto on sijoitettu Porvooseen WSOY:n keskusarkiston tiloihin, jossa Seuralla on käytössään n. 60 hyllymetriä.

Seuran kotisivut on siirretty Tieteellisten seurain valtuuskunnan palvelimelle, ja Seuralla on uusi sähköinen osoite, www.sgr.fi. Julkaisujen esittelyä on tehostettu siten, että uutuussivulla esitetään uusien julkaisujen kannet ja lyhyt luonnehdinta kustakin julkaisusta.

Päättyvä vuosi on Seuran 121. toimivuosi. Vuoden aikana Seura on järjestänyt vuosikokouksen sekä kahdeksan kuukausikokousta. Vuoden 2003 vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin Seuran pitkäaikaisen stipendiaatin Matti Liimolan (1903–1974; johtokunnan lisäjäsen 1955–1971) 100-vuotisjuhlaseminaari iltapäiväseminaarina Vogulin kenttämuistiinpanoista mansintutkimukseksi. Seminaarin sekä vuosikokouksen tapahtumapaikkana oli Säätytalo (sali 3). Kaikki muut päättyvän toimikauden kokoukset on järjestetty Tieteiden talossa. Kokouksissa on kuultu seuraavat esitelmät:

vuosikokouksessa 2.12.2003 esimies, prof. Ulla-Maija Kulonen (Helsingin yliopisto): Itämansin morfologian kysymyksiä,

16.1.2004 fil. tri Timo Salminen (Helsingin yliopisto): Suomalaiset arkeologit Venäjällä ja Siperiassa 1870–1935,

20.2. fil. tri Jarkko Niemi (Tampereen yliopisto): Purin seudun metsänenetsien laulut Pohjois-Euraasian alkuperäiskansojen laulutyylien kartalla,

19.3. fil. maist. Nobufumi Inaba (Turun yliopisto): Datiivigenetiivi ja n‑genetiivin alkuperä,

16.4. fil. tri Matti Miestamo (Helsingin yliopisto): Typologiasta ja uralistiikasta, esimerkkinä kieltorakenteet,

21.5. prof. Johanna Laakso (Universität Wien): Fennougristiikka ja naiset,

17.9. fil. maist., tutkija Aslak Aikio (Oulun yliopisto): Etelä-Suomen saamelaiset – metsään kadonneet?,

15.10. fil. maist. Annika Pasanen (Helsingin yliopisto): Karjalan kielen nykytila ja tulevaisuus,

19.11. Dr Daniel Abondolo (School of Slavonic and East European Studies, University College London): Describing the Lexicon: Challenges from Finnish, Hungarian, and Nivkh.

Kokouksissa on ollut läsnä yhteensä 306 henkeä. Johtokunta on kokoontunut kaikkina yllä mainittuina päivinä, yhteensä 9 kertaa.

Seuran taloudellinen tilanne on kuluvan vuoden aikana ollut hyvä. Sijoitustoiminnan tuotot ovat kehittyneet hyvin ja kasvaneet merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, mikä on seurausta pörssin piristymisestä ja yhtiöiden maksamista poikkeuksellisen suurista osingoista ja lisäosingoista. Seuran osakesijoitukset on tehty suomalaisiin tunnettuihin pörssiyhtiöihin ja korkosijoitukset turvallisiin pankkitalletuksiin ja kotimaisiin obligaatiolainoihin sekä korkorahastoihin. Suomen Akatemian avustus ja julkaisutoiminnan myyntitulot pysyivät edellisvuosien tasolla ja kulut talousarvion puitteissa.

Suomen Akatemialta anottiin erillistä avustusta M. A. Castrénin käsikirjoitusten julkaisemiseen tähtäävään Manuscripta Castreniana -hankkeeseen. Rahoitusta ei saatu, mutta hanke on silti varovaisesti käynnistynyt. Seura palkkasi korkeakouluharjoittelijan kolmeksi kesäkuukaudeksi käsittelemään Castrénin tundranenetsiläisiä muistiinpanoja.

Seuran hallussa olevista rahastoista sekä yleisistä varoista on myönnetty apurahoja ja palkintoja yhteensä 41 185 euroa.

August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen tuotosta päätti Suomalais-Ugrilaisen Seuran ja Kotikielen Seuran yhteisesti asettama lautakunta 20.2.2004 pitämässään kokouksessa jakaa seitsemän väitöskirjapalkintoa seuraavasti: 2500 euroa fil. tri Jaakko Leinolle väitöskirjasta Antaa sen muuttua. Suomen kielen permissiivirakenne ja sen kehitys, 2 500 euroa fil. tri Minna Saarelma-Maunumaalle väitöskirjasta Edhina Ekogidho – Names as links: the encounter between African and European anthroponymic systems among the Ambo people in Namibia ja 1 200 euroa seuraaville viidelle tohtorille: Riho Grünthalille väitöskirjasta Finnic adpositions and cases in change, Vesa Jarvalle väitöskirjasta Venäläisperäisyys ja ekspressiivisyys suomen murteiden sanastossa, Salla Kurhilalle väitöskirjasta Co‑constructing understanding in second language acquisition, Pekka Pällille väitöskirjasta Ihmisryhmä diskurssissa ja diskurssina ja Sara Routarinteelle väitöskirjasta Tytöt äänessä. Parenteesit ja nouseva sävelkulku kertojan vuorovaikutuskeinona.

Minette ja Otto Donnerin, Mikko Korhosen, Julius Markin sekä lahjoittajien rahaston tuotosta myönnettävänä nuorten tutkijain sekä tutkijoiksi aikovien apurahana johtokunta myönsi 21.5. pitämässään kokouksessa fil. yo Anna Idströmille 1 500 euroa inarinsaamen idiomisanakirjan kirjoittamiseen Matti Morottajan haastattelujen pohjalta, fil. yo Santeri Junttilalle 1 500 euroa itämerensuomalaisten kielten balttilaisten lainasanojen tutkimushistoriaa koskevaan pro gradu ‑työhön ja fil. yo Sachiko Toguchille 1 500 euroa hantin ja suomen paikallissijojen toissijaista käyttöä koskevaan pro gradu ‑työhön.

Albert Hämäläisen rahastosta jaettavasta ensisijaisesti etnografiseen hankkeeseen tarkoitetusta apurahasta Itä‑Venäjällä asuvien suomensukuisten kansojen tutkimukseen päätettiin 19.11. johtokunnan kokouksessa. Rahastosta myönnettiin 6 000 euron apuraha filol. tiet. kand. Ljubov Liskille hänen väitöskirjatyöhönsä Nainen komien perinteisessä kulttuurissa.

Seuran hallussa olevien aineskokoelmien muokkaus‑, toimitus- ja julkaisuhankkeista on vuoden aikana tuettu T. E. Uotilan komilaistekstien valmistelua toimittajanaan maist. Paula Kokkonen, viiden kuukauden stipendillä, yhteensä 5 385 eurolla. Seuran yleisistä varoista on maksettu johtokunnan 2.12.2003 päätöksen mukaan fil. lis. Arja Ahlqvistille 4 800 euron apuraha. Fil. lis. Janne Saarikivelle ja fil. maist. Ante Aikiolle myönnettiin läntiselle merisaamelaisalueelle suuntautunutta kenttätyömatkaa varten 2 000 euron apuraha. Marraskuun kokouksessaan johtokunta myönsi 6 000 euroa maist. Jenni Souramalle A. Kanniston vogulien (mansien) kansankulttuuria käsittelevän Ethnographica-aineskokoelman saattamiseksi julkaisukuntoon ja 1 500 euron apurahan fil. yo Santra Jantuselle Lauri Kettusen vepsän sanastomuistiinpanoihin perustuvan tietokantahankkeen loppuun saattamiseksi.

Seuran omissa sarjoissa ovat edellisen vuosikokouksen jälkeen ilmestyneet seuraavat niteet:

Toimituksia 246. Dennis Estill: Diachronic change in Erzya word stress. 249 s.

Kansatieteellisiä julkaisuja XIII:3. An Analytical Index to C. G. Mannerheim’s Across Asia from West to East in 1906–1908. Places, Persons and General Terms. Compiled by Harry Halén. 160 s. + kartta.

Sanakirjoja XXIX. Jorma Luutonen, Mikhail Mosin, Valentina Shchankina: Reverse Dictionary of Mordvin – Йорма Луутонен, Михаил Мосин, Валентина Щанкина: Обратный словарь мордовских языков. 685 + XXII s.

Sanakirjoja XXX. Sölkupisches Wörterbuch aus Aufzeichnungen von Kai Donner, U. T. Sirelius und Jarmo Alatalo. 465 + XXVII s.

Karttoja.Itämerensuomalaiset kielet ja niiden päämurteet (kaksiosainen kalvosarja). Toim. Riho Grünthal ja Anneli Sarhimaa, piirtänyt Arttu Paarlahti.

Yhteistyössä Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen kanssa on julkaistu:

Castrenianumin toimitteita 62. Tor Tveite: The case of the object in Livonian. A corpus based study. 179 s.

Ilmestyneiden julkaisujen yhteissivumäärä on 2 159.

Kuluvana kalenterivuonna odotetaan ilmestyväksi vielä seuraavat viisi painossa olevaa tai pian painoon lähtevää teosta:

Finnisch-Ugrische Forschungen 58. (488 s.)

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 90. (n. 400 s.)

Toimituksia 247. Edith Vértes: Südostjakische Textsammlungen III. (n. 400 s.)

Toimituksia 248. Jarkko Niemi, Anastasia Lapsui: Network of songs. Individual songs of the Ob' Gulf Nenets: Music and local history as sung by Maria Maksimovna Lapsui. (n. 200 s.)

Castrenianumin toimitteita 63. Raija Bartens: Tähtiä lumessa. Ersä- ja mokšamordvalaista runoutta. (n. 200 s.)

Vuoden 2005 julkaisuohjelmassa ovat mm. seuraavat Seuran omien sarjojen nimekkeet:

Toimituksia. Lauri Harvilahti: The Eternal Poplar. Studies on Upper Altai Qai Singing.

Toimituksia. Nobufumi Inaba: Suomalais-volgalaisten kielten omistusrakenteen kehitys.

Toimituksia. Paula Kokkonen: Syrjänische Texte V. Ylä-Vyčegdan murretta.

Toimituksia. Janne Saarikivi: Pinegan piirin suomalais-ugrilainen substraattinimistö.

Toimituksia. Sirkka Saarinen ja Aleksandr Feoktistov: Mokšamordvan murteet.

Sanakirjoja. Maria Barmič, Inna Vèllo ja Tapani Salminen: Metsänenetsin sanakirja.

Apuneuvoja. Ulla-Maija Kulonen: Itämansin krestomatia.

Lisäksi tekeillä on uudistettu, suomalais-ugrilaisten kielten levikkiä kuvaava seinäkartta ja uusi julkaisuluettelo.

Yhteistyössä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kanssa jatkuu tšeremissin ja vogulin kielen sanakirjojen toimitustyö. Karjalan kielen sanakirjan VI osan julkaisemiseksi on saatu opetusministeriöltä erillisrahoitus, ja kustannussopimus Seuran ja KKTK:n kanssa on allekirjoitettu lokakuussa. Castrenianumin toimitteiden julkaiseminen jatkuu yhteistyössä Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen kanssa. Tekeillä on:

Castrenianumin toimitteita. Juha Kääriäinen (toim.). E. N. Setälän liiviläinen sanasto.

Seura on myös ryhtynyt valmistelemaan uuden painoksen ottamista C. G. Mannerheimin teoksesta Across Asia from West to East in 1906–1908 I (Kansatieteellisiä julkaisuja VIII:1).

Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisukeskuksen hoidossa olevaan Seuran julkaisuvarastoon on vuoden aikana saatu uusia julkaisuja seitsemän nimekettä, yhteensä 2 574 nidettä. Tiedekirja on myynyt 1.11.2003–31.10.2004 Seuran julkaisuja 1 261 nidettä. Seuralla on julkaisunvaihtokumppaneita 184. Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus on lähettänyt näille 360 nidettä. Vastikkeettomia kappaleita (arkistokappaleiden ja johtokunnan kappaleiden lisäksi) on toimitettu 715 kappaletta arvostelijoille, lahjoiksi, näyttelyihin ja työkappaleiksi.

Viime vuosikokouksessa kutsuttiin Seuran uusiksi ulkojäseniksi fil. tri Art Leete Tartosta, hist. tiet. kand. Nikandr Popov Joškar-Olasta ja dos. Helena Susoi Salehardista.

Seuran vakinaisiksi jäseniksi on vuoden aikana valittu opisk. Mikko Kaunisto Helsingistä, opisk. Jukka Kiho Tampereelta, opisk. Ville Koistinen Helsingistä, opisk. Svetlana Koleva Smolyanista, Mika Laari Capolonasta, maist. Marko Marjomaa Kemistä, hum. kand. Tarja Melin Helsingistä, maist. Jaakko Myller Suhmurasta, valtiot. maist. Reima T. A. Luoto Espoosta, opisk. Auli Oksanen Helsingistä, opisk. Outi Pynnönen Helsingistä, merkon. Harry Sjöberg Espoosta, maist. Karina Suominen Helsingistä, opisk. Rauni Tompuri Helsingistä, maist. Ulla Vanhatalo Helsingistä, opisk. Olga Vorontsova Joškar-Olasta, dos. Jyri Vuorinen Vantaalta ja opisk. Réka Zayzon Satu Maresta.

Vuosikokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti on uusilta vakinaisilta jäseniltä peritty kertajäsenmaksuna 40 euroa, opiskelijoilta kuitenkin 20 euroa.

Päättyvän toimintavuoden aikana Seura on onnitellut kunniajäseniään prof. Ilmar Talvea Turusta, prof. Eeva Kangasmaa-Minniä Turusta ja prof. Hans Frommia Münchenistä heidän 85‑vuotispäivinään ja prof. Jorma Koivulehtoa Helsingistä 70‑vuotispäivän johdosta, ulkojäseniään prof. Arved Lutsia Tartosta, prof. Nikolai Isanbajevia Joškar-Olasta, prof. Fjodor Gordejevia Joškar-Olasta, presidentti Lennart Merta Tallinnasta, tri Sauveldis Cimermanista Riiasta ja prof. Paul Koklaa Tallinnasta heidän 75‑vuotispäivinään ja tutkija Danilo Ghenoa Padovasta hänen 60‑vuotispäivänsä johdosta.

Seura on kuoleman kautta menettänyt kunniajäsenensä prof. Alo Raunin Bloomingtonista ja prof. Gerhard Doerferin Göttingenistä sekä ulkojäsenensä prof. Aleksandr Feoktistovin Saranskista ja Moskovasta.

Seuran toimimiehinä ovat päättyvänä kautena olleet seuraavat: esimiehenä prof. Ulla-Maija Kulonen, 1. varaesimiehenä prof. Sirkka Saarinen, 2. varaesimiehenä dos. Tapani Salminen, sihteerinä fil. lis. Janne Saarikivi ja hänen sijaisenaan heinäkuusta alkaen fil. maist. Paula Kokkonen, rahanvartijana merkon. Harry Sjöberg, kirjavarainhoitajana fil. maist. Maire Aho ja johtokunnan lisäjäseninä vs. prof. Riho Grünthal, prof. Kaisa Häkkinen ja dos. Ildikó Lehtinen, arkistonhoitajana ja yliasiamiehenä fil. maist. Merja Salo, tilintarkastajina prof. Esko Koivusalo ja oikeust. kand. Ralf Sunell ja heidän varamiehinään kauppat. maist. Mikko Koivusalo ja prof. Tapani Lehtinen.

Seuran edustajina August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen tuoton jaosta päättävässä Suomalais-Ugrilaisen Seuran ja Kotikielen Seuran yhteisessä lautakunnassa ovat olleet 1. varaesimies, prof. Sirkka Saarinen, 2. varaesimies, dos. Tapani Salminen sekä asemansa perusteella esimies, prof. Ulla-Maija Kulonen. Alfred Kordelinin yleisen edistys- ja sivistysrahaston tieteen jaostossa Seuraa on edustanut prof. Ulla-Maija Kulonen, joka valittiin rahaston hallituksen jäseneksi 7.11. alkaneeksi kolmivuotiskaudeksi.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksessa on Seuraa edustanut vakinaisena jäsenenä ja julkaisukeskuksen johtokunnan jäsenenä esimies, prof. Ulla-Maija Kulonen. Tieteellisten seurain valtuuskunnan vuosikokouksessa Seuraa edusti esimies, prof. Ulla-Maija Kulonen. Sanakirjasäätiön johtokunnassa Seuran edustajana on ollut esimies, prof. Ulla-Maija Kulonen ja hänen varajäsenenään vs. prof. Riho Grünthal. Tiedekustantajien liiton vuosikokouksessa Seuraa edusti julkaisusihteeri, maist. Leena Huima. Suomalais-ugrilaisten kansojen IV maailmankongressissa, joka pidettiin 15.–19.8. Tallinnassa, Seuraa edusti 1. varaesimies, prof. Sirkka Saarinen. Taluttaja Oy:n yhtiökokoukseen ja Sanoma WSOYj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Seuran edustajana on osallistunut rahanvartija, merkonomi Harry Sjöberg.

Seura on mukana myös ns. Unicode-työryhmässä yhdessä Kotikielen Seuran, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ja JL‑Typesin kanssa. Suomen tiedekustantajien liitolta on saatu 2 500 euron apuraha käytettäväksi suomalais-ugrilaisten tarkkeiden esiintymisfrekvenssin tutkimiseen ja laskentaan, joka tehdään aiemmin julkaistuista aineistokokoelmista. Tarkoitus on luoda tarkkeiston alustavat näppäinasetukset työryhmän testattavaksi ja käytettäväksi myöhemmin näppäinstandardin kansainvälisessä kehitystyössä.

Helsingissä 2. joulukuuta 2004

Paula Kokkonen
vs. sihteeri