Finnisch-Ugrische Forschungen

Finnisch-Ugrische Forschungen (FUF) on kansainvälinen, vertaisarviointikäytäntöä noudattava fennougristiikan aikakauskirja. Se perustettiin alkuaan fennougristien ja indoeuropeistien välistä keskustelua varten tarkoitetuksi kansainväliseksi foorumiksi. Julkaisukieli on alusta asti ollut saksa, viime aikoina enenevässä määrin myös englanti. Julkaisun perustivat E. N. Setälä ja Kaarle Krohn. Ensimmäisen niteen ensimmäinen vihko ilmestyi maaliskuussa 1901. Sen aloitti esitys suomalais-ugrilaisten kielten transkriptioksi, joka sittemmin hyväksyttiin tieteenalamme käyttöön.

FUF on ilmestynyt vuodesta 1901 lähtien vapain väliajoin, viime vuosina runsastuneen aineistokartunnan ansiosta joka toinen vuosi eli vuorotellen  Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirjan kanssa. FUF:n niteet (Band) koostuivat aikaisemmin kolmesta vihosta (Heft), mutta 1990-luvun loppupuolelta lähtien jakamisesta vihkoihin on luovuttu ja aikakauskirja ilmestyy yhtenä niteenä. Niteen laajuus on yleensä n. 300–400 sivua. Aikakauskirjan runko koostuu edelleen pääosin samoista elementistä kuin perustamisensa aikoihin: tieteellisistä artikkeleista, katsauksista sekä kirja-arvosteluista. FUF:n kirjoitukset ovat saksan- tai englannin-, mahdollisesti myös ranskankielisiä. Artikkeliosaston kirjoituksiin liittyy aina englanninkielinen tiivistelmä, joka on luettavissa myös FUF:n www-sivuilta.

FUF:n alana on ns. perinteiseen fennougristiikkaan kuuluva tutkimus: vertaileva ja historiallinen suomalais-ugrilainen kielentutkimus, samoin muu pienempien suomalais-ugrilaisten kielten sekä suomalais-ugrilaisia kieliä puhuvien kansojen perinteisen kulttuurin (folklore, uskonto) tutkimus. Ahtaasti suomen, unkarin tai viron (nyky)kieltä koskeva tutkimus pyritään ohjaamaan muille näiden alojen julkaisufoorumeille. Myöskään suomalais-ugrilaisten nykykirjallisuuksien tutkimus ei kuulu FUF:n alaan.

FUF:ssa julkaistavien artikkelien pituutta ei ole erityisesti rajoitettu, joten FUF:n artikkelit ovat monesti olleet hyvinkin laajoja, jopa pienehkön monografian mittaisia tutkimuksia. Artikkeliosaston lisäksi FUF käsittää laajan arvosteluosaston (Besprechungen), jossa pyritään esittelemään mahdollisimman kattavasti fennougristiikan kannalta relevantteja uusia julkaisuja, sekä ajankohtais- ja muistokirjoitusosaston (Berichte und Nekrologe). Esim. FUF:ssa ilmestyneiden kirjoitusten johdosta voidaan julkaista keskustelupuheenvuoroja omassa osastossaan (Diskussion).

Besprechungen-osaston arvostelut ovat pienen artikkelin luonteisia, suhteellisen laajoja, otsikollisia ja usein laajan lähdeviitteistönkin sisältäviä kirjoituksia. Julkaisusarjoja ei viime vuosina periaatteessa ole esitelty, ei myöskään juuri kokoomateoksia. Alan julkaisuvolyymin kasvaessa on katsottu tarpeelliseksi käynnistää niteestä 55 alkaen uusi lyhytarvosteluosasto (Kurzrezensionen), jossa voidaan esitellä myös kokoomateoksia (esim. symposiumijulkaisut) tai FUF:n alan kannalta potentiaalisesti kiinnostavia mutta vähemmän keskeisiä (esim. suomen kieltä käsitteleviä) julkaisuja.

FUF:ssa julkaistujen artikkelien ja muiden osastojen kirjoitusten tekijöillä on oikeus julkaista työnsä oman yliopistonsa artikkelitietokannassa. Tähän rinnakkaistallennukseen soveltuu ensisijaisesti Suomalais-Ugrilaisen Seuran kirjoittajalle luovuttama lopullinen PDF-tiedosto. Yliopiston tietokantaan tulevaa tiedostoa ei saa muuttaa Suomalais-Ugrilaisen Seuran luovuttamasta PDF-tiedostosta ilman erillistä lupaa. (Muuhun rinnakkaisjulkaisuun ei ole oikeutta.)