Vertaisarviointikäytäntö

Finnisch-Ugrische Forschungen noudattaa tieteellisten artikkelien suhteen molemminpuolista anonyymiä vertaisarviointikäytäntöä, jossa sekä kirjoittaja että arvioija säilyvät nimettöminä arviointiprosessin ajan. FUF:n kirja-arvostelut ja katsaukset käsitellään toimituksen sisäisesti ja voidaan julkaista ilman tieteellistä laadunarviointia. Tutkimusartikkelien julkaisuehdotukset osoitetaan FUF:n päätoimittajalle (jussi.ylikoski[a]oulu.fi).

Lausunnot käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta pyydetään vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomia väitelleitä tutkijoita. Refereet arvioivat aineiston kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen (vrt. https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus/lisatietoa-vertaisarvioinnista). Kukin arvioija esittää joko julkaisuehdotuksen hylkäämistä tai sen hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin.

Lausuntojen pohjalta päätoimittaja tekee päätöksen tarjotun käsikirjoituksen julkaisemisesta. Tekijöille lähetetään tieto julkaisuehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä mahdolliset julkaisemisen edellytyksenä pidettävät käsikirjoitusta koskevat muutosehdotukset sekä arvioijien lausunnot.

Kaikkien vertaisarvioitavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan arviointiprosessia koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat. Vertaisarvioitujen mutta hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan julkaisuehdotuksessa mainitut tekijöiden nimet ja käsikirjoituksen otsikko sekä arvioijien nimet. Julkaistujen käsikirjoitusten osalta tallennetaan tekijöiden julkaisuehdotus, arvioijien lähettämät lausunnot ja toimituksen tekijöille lähettämät julkaisemista koskevat päätökset. Tallennetut tiedot ovat luottamuksellisia.