Lupa aineiston avoimeen digitaaliseen julkaisemiseen verkossa

Suomalais-Ugrilaisen Seuran periaatteisiin kuuluu julkaisujensa avoimen saatavuuden lisääminen. Meneillään olevan Suomen tiedekustantajien liiton tukeman hankkeen tarkoituksena on saattaa Seuran vanhoja julkaisuja digitaaliseen muotoon ja julkaista ne avoimesti Tieteellisten seurain valtuuskunnan Open Journal Systems -palvelussa.

Allekirjoittamalla julkaisuluvan annatte arvokkaan tukenne tutkimustiedon vapaan saatavuuden edistämiseksi.

Lisätietoja hankkeesta antaa Suomalais-Ugrilaisen Seuran yliasiamies Katriina Ketola (toimisto@sgr.fi).

Kustantajan tiedot

Suomalais-Ugrilainen Seura ry
Y-tunnus 0217190-3
Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
050 534 5665
toimisto@sgr.fi

Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopimuksen kohde on tekijän/tekijöiden tai tekijänoikeuksien haltijan/haltijoiden alainen, Suomalais-Ugrilaisen Seuran julkaisusarjassa julkaistu/t artikkeli/t, katsaus/katsaukset, arvostelu/t, monografia/t tai muu/t teos/teokset. Puheena olevia Suomalais-Ugrilaisen Seuran julkaisusarjoja ovat Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja, Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia, Finnisch-Ugrische Forschungen, Manuscripta CastrenianaApuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten, Kansatieteellisiä julkaisuja, Lexica Societatis Fenno-Ugricae, Uralica Helsingiensia sekä Castrenianumin toimitteita. Tekijänoikeuksien haltija/t antaa/antavat Suomalais-Ugrilaiselle Seuralle oikeuden saattaa julkaisu/t avoimen tietoverkon tai muun sähköisen kanavan välityksellä yleisön saataville selailtavaksi, kopioitavaksi ja tulostettavaksi. Suostumus vaaditaan jokaiselta tekijältä. Sopijapuolet eivät peri yleisöltä maksua tai korvausta julkaisun/julkaisujen verkkokäytöstä tai omatoimisesta paperitulostuskappaleen valmistamisesta.

Luovutettavat oikeudet

Kustantajalla on oikeus muokata ja käyttää teosta/teoksia minkä tahansa avoimen julkaisun tekijänoikeuslisenssin, kuten minkä tahansa Creative Commons -lisenssin, ehtojen mukaisesti. Kustantajalla on myös oikeus liittää teos/teokset osaksi suppeampaa tai laajempaa kokonaisuutta.
Tekijä tai tekijänoikeuden haltija vakuuttaa, että hänellä on aineistoon ja sen osaksi mahdollisesti sisällytettyyn kuva-, taulukko- tai muuhun vastaavaan aineistoon täydellinen tekijänoikeus tai että hän on hankkinut tällaiseen aineistoon tämän sopimuksen mukaiset julkaisu- ja käyttöoikeudet. 

Teoksen julkaiseminen

Kustantaja julkaisee aikakauskirjat sähköisesti ensisijaisesti Tieteellisten seurain valtuuskunnan OJS-palvelussa (Tieteelliset verkkolehdet Ореn Journal Systems, julkaisusarjasta riippuen joko osoitteessa journal.fi/fuf/ tai journal.fi/susa/. Monografiat sekä yksittäiset artikkelikokoelmateokset julkaistaan ensisijaisesti Tieteellisten seurain valtuuskunnan Edition-palvelussa osoitteessa edition.fi/suomalaisugrilainenseura. Poikkeuksena on Uralica Helsingiensia -sarja, jota tällä hetkellä julkaistaan osoitteessa journal.fi/uralicahelsingiensia/, mutta kyseinen sarja tulee siirtymään Edition.fi-palveluun. Kustantajalla оn kuitenkin oikeus julkaista teos/teokset sähköisessä julkaisumuodossa missä tahansa muussa sähköisen muodon julkaisussa, millä tahansa palvelimella joko yksinään tai osana laajempaa kokonaisuutta. Kustantaja määrää julkaisun/julkaisujen ulkoasun ja sähköisen muodon toteutuksen.

Sopimuksen kesto

Tämä sopimus on voimassa koko sen ajan, jona julkaisu/t on/ovat tekijänoikeudella suojattu/suojatut.

Muut ehdot

Tekijälle/tekijöille tai tekijänoikeuksien haltijalle/haltijoille ei suoriteta korvausta julkaisun/julkaisujen käytöstä. 
Annetusta luvasta tulee erillinen ilmoitussähköposti, ja olemme tarvittaessa yhteyksissä lupaan liittyen.